Zameranie skutočného vyhotovenia stavby

You are here:

Zameranie skutočného vyhotovenia stavby

Len ojedinele sa v praxi stáva to, že dokončená stavba vo všetkých svojich parametroch je celkom rovnaká ako jej projektová verzia. Obyčajne sa stretávame so stavom, ktorý je projektu iba viac alebo menej podobný.

O všetkých zmenách ktoré postihli stavbu počas jej výstavby, informuje dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. O jej grafickú časť sa starajú geodeti.

Nie všetky zmeny sa však dajú zaznamenať pri definitívnom porealizačnom zameraní: predovšetkým trasy všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú vedené v podzemí, je nutné merať priebežne. Preto prítomnosť geodeta je dôležitá už aj počas samotnej inestičnej výstavby.

zameranie skutocneho vyhotovena stavby

Elaborát skutočného vyhotovenia stavby je dokument podpísaný autorizovaným geodetom. Zameranie skutočného stavu stavby Bratislava realizujeme na požiadanie klienta.

Príklady zameraní skutočného vyhotovenia stavby

Zameranie inžiniesrkych sietí pri stavbe hotela

Pri stavbe nového hotela boli naprojektované nové vonkajšie rozvody inžinierskych sietí. Kvôli meniacim sa podmienkam výstavby však bolo nutné meniť ich polohu a všetky zmeny museli byť geodeticky zamerané a následne prezentované v grafickej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Porealizačné zameranie rekonštruovanej ulice

Aj pri rekonštrukcii cestnej komunikácie je nutné porealizačné zameranie, nakoľko informácie získané geodetickými meraniami sú odvzdávané správcom jednotlivých sietí a tí potom môžu aktualizovať svoje informačné systémy.