Geometrické plány

You are here:

Všeobecné informácie o geometrických plánoch

Geometrický plán je technický podklad pre zápis práv do katastra nehnuteľností. Obsah úradne overeného geometrického plánu sa zapíše do listu vlastníctva a katastrálnej mapy na základe žiadosti a právnej listiny (kúpna zmluva, zámenná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena…).

Paragraf 67 kastastrálneho zákona hovorí, že geometrický plán môže vyhotoviť právnická alebo fyzická osoba s platnou živnosťou na geodetické a kartografické práce.

geometricky plan na zriadenie vecneho bremena

Ako našu špecialitu z katastra nehnuteľností ponúkame geodetické práce súvisiace s geometrickými plánmi:

  • Geometrické plány na zameranie stavby
  • Geometrické plány na rozdelenie pozemku
  • Geometrické plány na zriadenie vecného bremena
  • Geometrické plány na určenie vlastníckych práv
  • Geometrické plány na obnovenie pôvodnej hranice pozemku

Ak si chcete nechať zamerať a následne vyhotoviť ľubovoľné geometrické plány v Bratislave, zavolajte nám.

Príklady geometrických plánov

Geometrický plány na zameranie stavby

Pre súkromného klienta bol zhotovený geometrický plán na zameranie dokončenej novostavby.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam pri dedičnom konaní, majiteľ sa rozhodol včas vyhotoviť si geometrikcý plán na rozdelenie pozemku na 3 rovnaké časti pre svojich synov.