Inšpekcia mostov, nadjazdov a podjazdov

You are here:

Inšpekcia mostov, nadjazdov a podjazdov pomocou dronu

Inšpekčné práce sú veľmi dôležité pri odhaľovaní možných štruktuálnych anomálií na všetkých tipoch stavebných objektov. V poslednom čase po niekoľkých katastrofálnych udalostiach sa tieto práce uskutočňujú predovšetkým na mostných objektoch, na podjazdoch a nadjazdoch.

Už pred samotným spustením do prevádzky na novostavbe je nutné skontrolovať, či táto bola vykonaná v takej forme ako bola naprojektovaná. Každá odchýlka oproti projektu musí byť zaznamenaná a zdieľaná kompetentným technickým pracovníkom ktorí posúdia jej vážnosť.

Pri kontrole mostov, nadjazdov a podjazdov sa používajú senzory viditeľného spektra, ale aj termografické kamery umiestnené na dronoch. Tieto sú z bezpečnej vzdialenosti navigované autorizovaným personálom, ktorý zaznamenáva buď prostredníctvom fotografií alebo videa skutočný stav, v ktorom sa štruktúra objektu nachádza.

mapovanie nadjazdov a mostov

Drvivá väčšina dronov umožňuje niesť senzory takým spôsobom, že snímajú okolie od horizontu smerom nadol. Avšak pri mostných konštrukciách je nutné používať také systémy, ktoré sú schopné snímať realitu od horizontu smerom nahor.

Príklady inšpekcií mostov, nadjazdov a podjazdov

Kontrola diaľničného nadjazdu

Pre kontrolné zameranie cestého nadjazdu dronmi boli vopred stanovené parametre letu a celý úkon bol naprogramovaný pomocou špeciálnej aplikácie. Samotný let bol potom realizovaný bez akéhokoľvek rizika pre obsluhujúci personál ako aj pre účastníkov cestnej premávky.