Kontrolné a deformačné merania

You are here:

Kontrolné a deformačné merania

Kontrolné merania stavieb sa realizujú v priebehu ich výstavby, ak to vyžaduje ich charakter alebo projektová dokumentácia. Jedná sa o meranie posunov alebo deformácii v etapách počas výstavby, prípadne v čase pred ich kolaudáciou.

kontrolne merania

Medzi projekty kontrolných a deformačné merania v Bratislave môžeme zaradiť meračské práce súvisiace s pozorovaním výškových a polohových zmien pri železničných koľajniciach, žeriavových dráhach, a to buď terestrických alebo visunutých, deformačné merania pri zaťažkávacích skúškach mostov, nadjazdov alebo podjazdov. Taktiež merania súvisiace s kontrolou zvislosti výškových budov, stožiarov alebo komínov.

Príklady kontrolných meraní

Zaťažkávacia skúška diaľničného privádzača

Pred odovzdaním do užívania musí každý mostný objekt prejsť stanovenou zaťažkávacou skúškou. Ňou sa dá preukázať do akej miery sa novopostavený objekt správa voči matematickému modelu podľa ktorého bol navrhnutý.

Kontrola zvislosti pilierov

Moderné železobetónové montované konštrukcie, ktoré sú vďaka rýchlosti montáže preferované pri stavbách veľkých logistických centier alebo veľkokapacitných výrobných alebo komerčných priestorov, musia byť osadené na stavbe s požadovanou presnosťou. Geodetické práce sú nevyhnutné nie len pri samotnom priestorovom osádzaní, ale aj pri kontrole zvisloti. Iba výsledky geodetického elaborátu zaručujú ďaľší úspech v pokračovaní stavebného diela.

Kontrola zvislosti veže krízového centra

Pre zhotoviteľa takmer 30 m vysokej veže bolo potrebné urciť s vysokou presnosťou odchýlku voči vertikálnej osi. Pri takomto meraní je potrebné použiť nie len uhlové, ale aj dĺžkové merania veľmi presnou totálnou stanicou, nakoľko optimálne výsledky sa dajú dosiahnuť z 2 až 2,5 násobnej vzdialenosti zodpovedajúcej dĺžke pozorovaného objektu.

Kontrolné merania pri panoramickom výťahu

Pri práci s prefabrikovanými betónovými stavebnými časťami je nutné rátať s tým, že tieto sú vyrábané s určitou mierou presnosti. Ak ich mýľne považujeme za bezchybné, môže sa stať, že pri ich montáži sa systematické chyby vzniknuté pri ich výrobe prejavia vo forme deformity celkového diela ktoré je zložené z jednotlivých prefabrikátov. Preto je nevyhnutné geodetické kontrolné meranie, ktorým sa pri osádzaní každého jedného prefabriikovaného elementu eliminuje systematická chyba vyniknutá v procese výroby a tým sa zaručí správne geometrické osadenie celkového objektu.