Inšpekcia stĺpov elektrického vedenia

You are here:

Inšpekcia stožiarov elektrického vedenia

Pri sledovaní anomálií siete elektrického vedenia je nutné sústrediť sa predovšetkým na stožiare a stĺpy ktoré sú súčasťou rozvodovej siete. Práve oni sú tými najslabšími článkami reťaze a dochádza pri nich k najväčším stratám prenosu elektrickej energie.

Pri kontrole stĺpov a stožiarov elektrického vedenia VN a VVN je nutné mať na zreteli vysoké elektromagnetické žiarenie ktoré môže do veľkej miery ovplyvniť správanie sa dronu. Ak sa meracie a inšpekčné práce vykonávajú zblízka, hrozí čiastočná alebo úplná strata pilotnej kontroly dronu a to môže mať nepredvídateľné následky. Práve z toho dôvodu sa pri meraní používajú drony s kamerami s vysokou rozlišovacou schopnosťou a s veľkým optickým zväčšením, ktoré umožňuje vykonávať všetky práce z dostatočne bezpečnej vzdialenosti, samozrejme bez ujmy na strate kvality samotných výsledkov.

Príklady inšpekcií prác na stožiaroch VN a VVN

Kontrola stožiarov vysokého napätia

Pomocou RGB kamery s vysokým optickým zväčšením je možné detektovať a dokumentovať z bezpečnej vzdialenosti súčasti elektrických stožiarov ktoré napríklad podľahli korózii a je nutná ich výmena.

Sledovanie teplotných anomálií na stožiari VVN

V energetickom priemysle pri udržiavaní siete elektrického vedenia je dôležitá informácia o takzvaných „horúcich miestach“ – hot spots, to znamená miestach, pri ktorých sa stráca prenášaná energia a spôsobuje tak škodu. Vďaka rádiometrickému meraniu v reálnom čase je možné pomocou termálnej kamery umiestnenej na drone sledovať takéto horúce miesta a zaznamenať informáciu o absolútnej teplote, prípadne o relatívnych teplotných zmenách medzi správne fungujúcimi a nefunkčnými časťami elektrického vedenia.