Polohopisné a výškopisné plány

You are here:

Polohopisné a výškopisné plány

Polohopisné a výškopisné plány sú najčastejšie používané mapové podklady pre projektanta. Používajú sa na osadenie stavby na pozemok, projektovanie napojenia na inžinierske siete, optimalizáciu nákladov pri výkopových prácach v členitom a svahovitom teréne, vytvorenie prehľadu o existujúcich prvkoch na stavebnom pozemku (ploty, stromy, body napojenia na inžinierske siete a pod.) a objektoch na susedných parcelách. Polohopisný a výškopisný plán obsahuje tiež aktuálny priebeh hraníc parciel, parcelné čísla, evidované druhy pozemkov.

polohopisné a výškopisné plány

Pri polohových a výškopisnýh plánoch je dôležité stanovenie niektorých kritérií, ktoré rozhodujú o použití optimálnej meračskej metódy.

Príklady polohopisných a výškopisných plánov

Polohopisné a výškopisné zameranie existujúcej hrádze

Cieľom tohto mapovania bol polohopisný a výškopisný plán, ktorý mal slúžiť ako podklad pre rekonštrukciu existujúcej hrádze a zvýšenie kapacity príslušnej vodnej nádrže.

Polohopis a výškopis pri železnici

Od klienta sme dostali objednávku na polohopis a výškopis v Bratislave v okolí železničného priecestia, nakoľko do budúcnosti je plánované vybudovanie mimoúrovňového križovania miestnej komunikácie a železničnej trate.