Geodetické práce a služby

You are here:

Klasická geodézia je súhrn úkonov a meračských metód, pomocou ktorých je možné určiť priestorovú polohu bodov v teréne. V rámci klasickej geodézie rozlišujeme 2 základné vetvy, ktorými sú inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností. Obidve skupiny patria medzi geodetické služby v Bratislave a okolí, ktoré ponúkame našim klientom.

Inžinierska geodézia

Do oblasti inžinierskej geodézie sa radia tie služby, ktoré si vo väčšine prípadov nárokujú na vyššiu úroveň presnosti ako napríklad práce, ktoré sú spojené s katastrom nehnuteľností.

Základom dosiahnutia optimálnych výsledkov je správny výber meračskej metódy, optimálneho technického zariadenia a v neposlednom rade aj najvhodnejšieho možného spôsobu spracovania výsledkov.

Nordex je zárukou toho, že nami vykonané práce sú vykonané podľa podmienok klienta za pomoci expertov a autorizovaných geodetov na vykonávanie prác v inžinierskej geodézii s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí dlhodobo pracujú v oblasti geodézie s najnovšou dostupnou technikou a technológiami.

inžinierska geodézia

Kataster nehnuteľností

Podľa stanov Komory geodetov a kartografov ako stavovskej samosprávnej organizácie združujúcej profesionálnych geodetov a kartografov, autorizovaný geodet je ten, kto má zo zákona okrem iného aj právo autorizačne overovať geodetické práce v katastri nehnuteľností.

Vo firme Nordex sa naši autorizovaní geodeti venujú dlhodobo úspešne aj prácam, ktoré súvisia s katastrom.

Geodetické práce

Už ste sa niekedy zastavili nad tým, či hranice Vašej nehnuteľnosti sú správne evidované v  katastri nehnuteľností, alebo či zodpovedajú skutočnému stavu v teréne? Obe tieto podmienky sú nevyhnutné pri predaji či kúpe nehnuteľnosti, alebo dedičných konaniach. Mať presne evidivané informácie v katastri je jednoducho základ akýkoľvek majetkovo-právnych úkonov spojených s nehnuteľnosťou.
Geodetická činnosť zahŕňa aj vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov. Sú totiž prvotným podkladom pre akúkoľvek projektantskú činnosť a od ich kvality do nemalej miery závisí úspech celého projektu.

Digitálna technická mapa

Digitálna technická mapa mesta, ktorú spravuje Hlavné mesto SR Bratislava, je databáza údajov o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia (priebehu inžinierskych sietí). Po vyhotovení elaborátu skutočného zamerania stavby a vyplnení záznamu o evidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby, magistrát vydá potvrdenie, ktoré je potrebné ku kolaudácii. Táto databáza poskytuje aktuálne informácie o inžinierskych sieťach novým stavebníkom, čím ich súčasne chráni pred poškodením.
Kontrolné a deformačné merania tvoria v geodézii samostatnú kapitolu. V súčastnej dobe sa pri ich realizácii používajú moderné meracie prístroje, ktoré môžu byť terestrické, ako napríklad robotické totálne stanice, nivelačné digitálne prístoje a inerciálne systémy, alebo družicové systémy GNSS (Global Navigation Satellite System) využívajúce existujúce konštelácie satelitov ako NAVSTAR-GPS, GLONASS, Galileo, COMPASS/BeiDou, IRNSS, QZSS.

Účelová mapa

Účelová mapa je mapa veľkej mierky, ktorej obsah je prispôsobený účelu, na ktorý bude využívaná. Účelová mapa je podrobnejšie ako základná mapa veľkej mieky a obsahuje aj inžinierske siete a technologické zariadenia (stožiare, rampy, závory, výhybky, produktovody, zásobníky, signalizačné zariadenia…).
Rovnako dôležitým úkonom v geodézii ako je meranie je aj vytyčovanie. V skutočnosti sa jedná o úkon, pri ktorom sa snažíme o čo najväčšiu aproximáciu v priestorovom určení súradníc projektovaného bodu. Pri vytyčovaní stavieb hovoríme o mračne bodov, prípadne o hlavných a vedľajších stavebných osiach, ktoré sú projektované buď v 2D alebo 3D.