Zameranie pre projektovú dokumentáciu

You are here:

Geodetické zameranie pre projektovú dokumentáciu

Procesu samotnej investičnej výstavby predchádza niekoľko veľmi dôležitých úukonov, na ktorých sa podieľajú projektanti a architekti. Ani tí však nemôžu navrhnúť budúci objekt bez prvotných prác geodetov. S istotou môžeme tvrdiť že základom akéhokoľvek úspešného projektu je prvotné geodetické zameranie pre projektovú dokumentáciu.

účelová mapa pre projektovú dokumentáciu

Výhodou geodetického zamerania pre projektovú dokumentáciu v Bratislave je aj fakt, že geodetický plán je realizovaný v platnom štátnom geodetickom súradnicovom systéme, v ktorom sa nachádza aj katastrálna mapa. Informácia o katastrálnych hraniciach je nevyhnutná pri navrhovaní akýchkoľvek stavebných objektov, predovšetkým však pre líniové stavby.

Príklady zameraní pre projektovú dokumentáciu

Zameranie pre projektovú dokumentáciu budúcej stavby

Pre reťazec nadnárodnej spoločnosti bolo realizované zameranie pre projektovú dokumentáciu novonavrhovanej predajne. Výsledkom bol geodetický plán, ktorý obsahoval všetky potrebné údaje o teréne, ale aj o priľahlých komunikáciách, inžiniesrkých sieťach a katastrálnych hraniciach.