Vytýčenie stavby

You are here:

Vytýčenie stavby v teréne

Vytýčenie stavby v teréne vychádza z dodanej projektovej dokumentácie a zvyčajne sa jedná o priestorové vytýčenie obvodového muriva 1. nadzemného poschodia, prípadne obvodu základov. Polohové vytýčenie sa realizuje pomocou roxorov, drevených kolíkov, ale priamo na stavebné lavičky. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením výškovej kóty na drevený kolík alebo pevný objekt na stavebnom pozemku.Elaborát o vytýčení stavby je overený autorizovaným geodetov a predkladá sa pri kolaudácii stavby.

Vytýčenie stavby v teréne vychádza z dodanej projektovej dokumentácie a zvyčajne sa jedná o priestorové vytýčenie obvodového muriva 1. nadzemného poschodia, prípadne obvodu základov. Polohové vytýčenie sa realizuje pomocou roxorov, drevených kolíkov, alebo priamo na stavebné lavičky. Výškové osadenie stavby sa vykoná vyznačením výškovej kóty na drevený kolík alebo pevný objekt na stavebnom pozemku. Elaborát o vytýčení stavby je overený autorizovaným geodetov a predkladá sa pri kolaudácii stavby.

vytycenie stavby

Vytyčovacie práce sa dajú vykonávať v závislosti na presnosti pomocou viacerých metód. Na hrubé vytýčenie stavby v Bratislave je možné použiť GPS prístroje, ktoré v reálnom čase sú schopné vytýčiť body s presnoťou rádovo +/- 5 cm. Typickým príkladom pri ktorom sú bežne používané GPS aparatúry je vytyčovanie výkopových prác.

Pri presnom vytyčovaní sa v bežnej praxi používajú takzvané totálne stanice, ktorých presnosť sa vyjadruje rádovo v milimetroch. Pri stavbách skeletov zo železobetónu je táto presnosť postačujúca. Totálnymi stanicami sa zvyknú vytyčovať piliere, základové pätky a nosné múry. Najmodernejšími totálnymi stanicami sú robotické so servomotromi, ktoré sú ovládané geodetom cez diaľkové ovládanie.

Príklady vytýčenia stavby v teréne

Vytýčenie výkopových prác na stavbe

Pri začatí stavby bolo nutné vytýčiť obvod staveniska a taktiež hranice a výšky výkopových prác. Pre tieto úkony bolo zvolené použitie meranie s GPS v reálnom čase. Dosiahnutá presnosť pri vytýčení bola v súlade s dovolenými odchýlkami stanovenými príslušnou normou.

Vytýčenie základových pätiek na stavbe

Na realizáciu zákadov bolo nutné vytýčenie základových pätiek na vopred pripravený a ztuhnutý základový betón. Na meranie bola použitá robotická stanica Leica s vnútornou presnosťou +/- 3 mm v určení priestorovej polohy každého jedného bodu.