Vytýčenie hranice pozemku

You are here:

Vytýčenie hranice pozemku geodetickými metódami

Vytýčenie hranice pozemku je potrebné pri stavbe nového alebo pri kontrole priebehu existujúceho plota. Vychádza sa z platných údajov katastra nehnuteľností a lomové body hranice sú označené drevenými kolíkmi alebo oceľovými roxormi. Súčasťou vytyčovacieho elaborátu je písomná časť, kde vlastníci susedných parciel svojimi podpismi potvrdzujú súhlas s priebehom hranice v teréne. Tento elaborát je autorizačne overený geodetom a odovzdáva sa do štátnej dokumentácie katastra nehnuteľností.

Vytýčenie hranice pozemku

Najčastejšie spôsoby akými sa v teréne môže vytýčená hraniza stabilzovať patria drevené kolíky, železné trubky, roxory alebo špeciálne geodetické harpóny.

Príklady vytyčovacích elaborátov

Vytýčenie hranice pozemku v extraviláne

Pri vytyčovaní hranice pozemku v extraviláne je vhodné, aby sa úkonu zúčastnili obe strany ktoré si spoločnú hranicu dohodli. Na vytýčenie hranice pozemku v Bratislave boli použité kombinované metódy GPS a TPS.