Zameranie a modelovanie budov v 3D

You are here:

3D modelovanie pomocou dronov

V súšastnej dobe sa pri rekonštrukcii existujúcich objektov vychádza z ich hodnoverného 3D modelu. Presnosť, kvalita a detail takéhoto modelu sú zárukou úspešného začiatku celého projektovania.

Pri zostavení kvalitného 3D modelu sa používajú fotogrametrické merania nie len z terestrických, teda pozemných, ale aj z leteckých snímok. A práve tie sú realizované za pomoci dronov.

Rozlišovacia presnosť senzora fotogrametrickej kamery a výška letu nad objektom štúdia sú parametre, ktoré rozhodujú o detaile s ktorým bude konečný model vyhotovený. Aj keď pri samotnom nahrádzaní mračna bodov tieto sa nahrádzajú vektorovými modelmi, s ktorými sa daný model podstatne zjednoduší a uľahčí narábanie s ním pi projektovaní.

modelovanie budov 3D

BIM (Building Information Modeling) je digitálny model existujúceho alebo budúceho objektu s charakteristickými vlastnosťami. Je to spojenie modelu s databázami, ktoré slúži pri navrhovní a výstavbe, ale taktiež pri jeho prevádzke počas celého živitného cyklu objektu. Zameranie dronmi a následné modelovanie budov v 3D je zárukou kvalitného digitálneho modelu.

Príklady mapovania pomocou dronu

Vytvorenie 3D modelu z leteckých snímok

Pre projekt rekonštrukcie budovy sa na vytvorení 3D modelu podieľali kombinované metódy terestrického aj leteckého snímkovania pomocou dronu. Výsledkom práce je digitálny model ktorý slúži ako základ pre budúcu projektantskú činnosť.