Inšpekcia striech a fasád stavebných objektov

You are here:

Použitie leteckej fotogrametrie pri inšpekcii stavebných objektov

Keď sa realizuje inšpekcia striech a fasád stavebných objektov v Bratislave, je možné použiť viaceré metódy. Medzi najrozšírenejšie pri ktorých sa používajú drony patria ortofotografie, alebo ortomozajky, či už termické alebo robené klasickými RGB kamerami, alebo šikmé fotografické snímky, ktoré taktiež môžeme zaradiť podľa použitej kamery na termické, prípadne RGB.

Môžu sa nimi uskutočňovať:

  • Merania teplotných rozdielov strieh
  • Merania teplotných rozdielov na fasádach
  • Kontrolné merania úniku tepla

Ku všetkým meraniam sa môže vyhotoviť príslušná technická dokumentácia teplotných anomálií

Správne nastavenie parametrov letu pri termických fotografiách

Hlavnou výhodou šikmej termálnej fotografie je jej relatívna presnosť. Vďaka tomu, že termokamera je umiestnená na drone, môže sa dostať na každé neprístupné miesto bez akéhokoľvek rizika. Ak nie je potrebné fotografiu georeferencovať, tak potom s vysoko citlivým senzorom s rozlíšením 640 x 512 pixelov je možné nafotiť objekt v lokálnom súradnicovom systéme s veľkým detailom a presnosťou.

Nevýhodou termografických senzorov je, že narozdiel od klasickýh kamier nemajú také vysoké rozlíšenie, a preto je dôležité mať tento fakt na zreteli pri plánovaní fotogrametrických letov, pri ktorých je najdôležitejšie nastavenie parametrov ako výška letu a pozdĺžny a priečny prekryv.

Všetky horeuvedené parametre potom priamo vplývajú na zvýšený počet snímok ktorý v konečnom dôsledku bude braný do úvahy pri procese spracovania a zvyšuje tak nároky na softvérové a hardvérové spracovateľské vybavenie.

Príklady inšpekcií striech a fasád

Termálna ortomozajka výrobnej haly

Pre klienta z oblasti automobilového priemyslu bol realizivaný let, ktorého účelom bolo dodanie termálnej ortomozajky ako podkladu pre analýzu únikov tepla cez strešnú krytinu.

Zatekajúca strešná krytina

Sledovali sme konfliktné miesta strešnej krytiny za účelom detektovania miest cez ktoré sa do výrobnej haly dostávala dažďová voda ktorá spôsobovala dočasné pozastavenie výrobného procesu a tým pádom spôsobovala ekonomickú škodu pre klientskú firmu. Vďaka vyhotovenej technickej správe klient mohol odstrániť nami určené defektné miesta a vyriešil problém so zatekaním.