Mapovanie pomocou dronu

You are here:

Využitie RPAS pri mapovacích prácach

V bežnej geodetickej praxi je možné stretnúť sa so situáciou, kedy je nutné vykonať mapovacie práce bez toho, aby bola dočasne alebo trvale zastavená premávka. Či už na frekventovanej križovatke alebo ceste s hustou premávkou, alebo v rámci areálu veľkého závodu, ktorý si nemôže dovoliť výluku vo výrobnom procese, mnohokrát nastavenom tak, že funguje prakticky v 24 hodinovom režime.

V lepších prípadoch existujú momenty, pri ktorých dochádza k útlmu premávky, ale väčšinou sa jedná o nočné hodiny, a vtedy je geodetické meranie znemožnené nedostatočnou viditeľnosťou.

Preto sa na mapovacie práce pri hustej premávke používajú drony (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems).

Tie nám zaručujú zber dát bez vystavenia meračského personálu akémukoľvek potenciálnemu riziku zo strany veľkého počtu dopravných prostriedkov. Taktiež sú zárukou toho, že nerozlišujú pri zbere medzi jedotlivými prvkami a dodávajú nám informáciu o celkovom stave mapovanej oblasti. Takýmto spôsobom sa minimalizujú náhodné chyby a možné hrubé chyby pri zbere dát.

meranie krizovatky pocas premavky

Z fotogrametrických letov a mapovania pomocou dronu je možné získať nie len polohopisnú mapu, ale taktiež aj 3D model terénu. Vďaka výškopisu je možné vygenerovať pozdĺžne a priečne profily, alebo získať informáciu v podobe vrstevníc a následne detektovať miesta s najnižšou alebo najvyššou nadmorskou výškou.

Príklady mapovania pomocou dronu

Mapovanie križovatky v blízkosti železnice

Pri projektovú dokumentáciu rozširovania jazdných pruhov bolo nutné pre projektanta vyhotovenie fotografie v ortogonálnej projekcii. Letecké snímkovanie minimalizuje riziko s ktorou sa stretáva klasická geodézia pri mapovaní miest s hustou premávkou.

3D model územia pre projektovú dokumentáciu

Výhodou leteckého mapovania s dronmi je aj rýchlosť a dosiahnutá kvalita digitálneho terénneho modelu. Vďaka optimálnym parametrom letu je možné zmapovať a digitálne vyhodnotiť v priebehu relatívne krátkeho času aj rozsiahle územie, ktoré by si inak vyžadovalo niekoľkonásobne vyššie časové a aj materiálne náklady.

Mapovanie pripájacích pruhov

Podľa platných bezpečnostných zásad pri práci sa snažíme vyhýbať riziku v čo najväčšej možnej miere. Práca v blízkosti cestnej komunikácie predstavuje maximálne riziko, ktoré sa vďaka použita dronu podarilo minimalizovať a zároveň zefektívniť zber dát v teréne.