Letecké snímkovanie s dronmi

You are here:

Zdrojom informácií pri mnohých činnostiach, ktoré sa zameriavajú na štúdium územia, sú aj letecké fotografie. Tieto však majú sériu geometrických obmedzení, ktoré im znemožňujú používať ich ako bežné mapy.

Pri leteckých fotografiách je hlavným obmedzením nedostatok priestorových georeferencií. Alebo inak povedané nedostatok geometrického odkazu reprezentovaných prvkov. Pri leteckom snímkovaní sa jedná totiž o kužeľovité znázornenie reality, a preto je ovplyvnené obmedzeniami spôsobenými perspektívou, nedostatkom vertikality fotografického záberu, deformáciami spôsobenými reliéfom terénu a v neposlednom rade aj skreslením objektívu použitej kamery.

Letecké snímkovanie s dronom má za cieľ vyhotovenie leteckej ortofotografie, ktorá ako georeferenčný kartografický produkt koriguje všetky hore uvedené deformácie a kónickú perspektívu reprezentácie územia nahrádza ortogonálnou perspektívou. Vďaka použitiu vhodných nástrojov, medzi ktoré zaraďujeme veľmi presné softwérové postupy na geometrickú korekciu digitálnych zdrojových fotografií, tak môžeme získať digitálnu ortofotografiu – mozajku, ktorá zachováva všetky informácie z leteckých fotografií a navyše umožňuje merať v mierke vzdialenosti aj plochy.

Niekotré prípady si vyžadujú použitie viditeľnej časti spektra a projekty sú snímané takzvanými RGB-kamerami. Existuje veľké množstvo kamier, ktoré sa medzi sebou líšia rozličným optickým zväčšením, fokálnou vzdialenosťou či rozlišovacou schopnosťou a citlivosťou senzora.

Väčšina systémov umožňuje montovať kamery ktoré snímajú priestor pred sebou smerom od horizontu nadol – jedná sa o závesné systémy, avšak existujú aj také, ktoré umožňujú umiestniť kameru nad dron a snímať tak všetko medzi horizontom a zenitom.

Termálna ortofotografia

Ak pri leteckom snímkovaní používame špeciálne senzory akými sú termografické kamery, výsledkom môže byť získanie termálnej ortofotografie alebo tiež termálnej ortomozajky.

Väčšina výrobcov senzorov má v ponuke klasické termokamery, ale tiež aj radiografické termokamery. Rozdiel medzi nimi je nesmierne dôležitý, a to nielen z dôvodu rozdielov v nákladoch medzi nimi. Obidva typy sú schopné detektovať infračervené tepelné žiarenie, ale iba v prípade termografických snímok tieto sú schopné merať absolútnu teplotu v každom pixeli. Je to nevyhnutné, nie natoľko pri zisťovaní zmien teploty na povrchu, ale keď je potrebné okrem zisťovania zmeny klasifikovať podľa rozsahu nameraných teplôt. V prípadoch, ako je diagnostika solárnych panelov alebo určité presné poľnohospodárske práce, je nevyhnutné mať termografickú verziu senzora.

termalna ortofotografia

Termálna šikmá fotografia

Pri projektoch, v ktorých nerozhoduje to, že objekt musí byť georeferencivaný, sa mnohokrát stretávame so situáciou, kde v prvom rade zaujíma klienta presnosť v určení teplotných rozdielov medzi jednotlivými časťami snímaného objektu.

Napríklad sa jedná o inšpekciu fasád budov, prípadne menších striech alebo vytypovaných častí na veľkých stavebných objektoch.

sikma termalna fotografia

Špeciálne práce

Medzi špeciálne práce leteckého snímkovania s dronmi v Bratislave sa radí 3D modelovanie budov, kontrola pouličného osvetlenia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, kontrola stožiarov VN a VVN.
rgb fotografia z dronu

Fotogrametrický slovník

Experti ktorí sa profesionálne venujú fotogrametrii používajú štandardne výrazy, s ktorými sa v bežnej komunikácii len tak ľahko nestretnete. Preto vám na tomto mieste prinášame malý výkladový slovník:

Mračno bodov

Mračno bodov (Point Cloud) je prvotným výsledkom ktorý sa dá vygenerovať na základe získaných buď leteckých alebo pozemných fotografií. Z hľadiska ďalšieho spracovania je veľmi dôležité definovať jeho hustotu, nakoľko príliš husté mračno sa stáva prekážkou pre hardvérové vybavenie použité na jeho spracovanie a príliš riedke mračno spôsobuje stratu dôležitých informácií.

DSM

DSM alebo tiež digitálny plošinový model (Digital Surface Model) je obdobou digitálneho výškového modelu. V tomto prípade je ale tvorený maticou buniek ktorá neobsahuje iba informáciu o prírodnom zemskom povrchu, ale nesie v sebe informáciu aj o objektoch ktoré vytvoril človek. Napríklad strechy budov, alebo stožiare vysokého napätia či fotovoltaické panely.

RPAS

RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems, alebo tiež diaľkovo ovládané letecké systémy. Označujeme nimi drony ktoré sú pilotované pilotom, ktorý sa nachádza mimo ich paluby.

DEM

DEM, alebo Digitálny výškový model (Digital Elevation Model) je model zemského povrchu, ktorý je reprezentovaný maticou buniek v ktorej každá nesie informáciu o nadmorskej výške. Generuje sa takým spôsobom, že z prvotného mračna bodov sa odfiltruje vegetácia a všetky umelo človekom vytvorené objekty.

DTM

DTM alebo Digitálny terénny model alebo dokonca digitálny model terénu (Digital Terrain Model) je mnohokrát považovaný za synonymum digitálneho výškového modelu. Opäť totiž zobrazuje zemský povrch, ale oproti DEM-u obsahuje aj informáciu o prírodných terénnych hranách a prvkoch, ako napríklad hrebeňoch alebo údoliach.

UAV

UAV alebo Unmanned Aerial Vehicle, čiže vydušný dopravný prostriedok bez posádky. Je synonymom RPAS. Jedná sa o dopravný prostriedok ktorý je schopný za pomoci pilota, ktorý ho diaľkovo ovláda, opakovane vzlietnúť, letieť a znovu pristáť.